You are currently viewing Przepisy dotyczące pracownika i pracodawc

Przepisy dotyczące pracownika i pracodawc

Każda osoba podejmująca pracę, musi dostać umowę w dniu jej rozpoczęcia, gdyż jasno o tym mówi kodeks pracy. W chwili zawarcia umowy, określane są warunki na jakich zostaje zatrudniona nowa osoba, ale też obowiązki pracodawcy. 

Relacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą

prawa i obowiązki pracownika i pracodawcyZgodnie z polskim prawem, każda osoba, która wykonuje pracę na rzecz jakiejś firmy, musi dostać za to wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy. Zatrudnienie jest zabezpieczeniem dla pracownika, ale także dla pracodawcy, gdyż nie można bez powodu z dnia na dzień odejść z pracy, jeżeli mamy zawiązaną umowę o pracę z konkretną firmą. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy są jasno określone w kodeksie pracy, który muszą przestrzegać obie strony umowy. Pracodawca może zawiązać z pracownikiem umowę o pracę, dzieło, lub zlecenie na czas określony, lub nieokreślony. W momencie jej podpisania, pracownik zobowiązuje się do właściwego wykonywania pracy na rzecz pracodawcy, pod rygorem jej rozwiązania w sytuacji, kiedy w znaczący sposób naruszy regulamin. Osoba zatrudniająca musi stworzyć nowemu pracownikowi bezpieczne warunki do pracy i dać odpowiednie narzędzia do jej wykonania, chyba, że umowa stanowi inaczej. Ponadto pracownik musi uzyskać prawo do urlopu wypoczynkowego w przypadku umowy o pracę. Jeżeli zostanie zawiązana umowa zlecenie, lub o dzieło, to takiego prawa nie ma. Na pracodawcy ciąży obowiązek opłacania za zatrudnione osoby składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku od wynagrodzenia do Urzędu Skarbowego.

Praw i obowiązków dotyczących pracodawców i pracowników jest bardzo dużo i są one zróżnicowane w zależności od stosunku prawnego jakim są połączeni. Zawsze ponad umową, jest kodeks pracy, który dotyczy wszystkich uczestników stosunku pracy.